تقارير

التعريف بكتاب بلغة التقرايت

الطائفية في ارتريا ..اتحتضن النظام أم يستغلها

 اللغة : تقرايت 

መባደረት ሐዳስ ናይ ክታብ እግለ ዲብ ኤረትርየ ለህለው ሰብ ዲን ለትትላኬ፡

እሊ ክታብ ሐዲስ እሊ እብ ሰራሐት ለትወሰፈ  ወለህሌት ሓለት እንዴ ሸነከ ለሐቂቀት ለወድሕ ክታብ ቱ። ወእለ መባደረት እለ እብ ኬትባይ ናይለ ክታብ ለትነሰአት መባደረት እት ገብእ፡ ሰብ ዲን ሕቡልክት ለህሌት ሓለት ስያሰት ወጠነ ሕሉል እግል ትርከብ ዛይደት መሻረከት ወዶር እጃቢ እግል ለአርኡ  ለትጠልብ መባደረት ተ። 

ውካለት አኽባር ኤረትርየ ዛጅል “ዚና” እግል እለ መባደረት እለ እንዴ ትቅረአት እግል ትንሸረ መባደረት ናስአት ህሌት። ለክታብ እተ ሓስል ለህለ ለልትሃጌ እት ገብእ፡ ለጀሀት ለሐቴ ኣምረት ዲብ እንተ ስሉክያት ለለሐርክ አፍዓል እንዴ አስተኽደመት እት ፍንጌ መዋጥኒን ለህለ ዕላቃት እንትማኣት ናይለ ጣእፍየት ለዘሚመት ቱ። 

 

ስሜት ናይለ ክታብ “ ዲብ ኤረትርየ ለህሌት ጣእፍየት – እግለ ንዛም ተሐቅፉ ሚ ለአስተቕላ ፧ ለልብል እት ገብእ

ለክታብ ሰለስ ምዕራፍ ወ ሴዕ በሐስ ለከምክም ወእት ብዙሕ መጣልብ ለትካፈላቱ። ወዲብ ደንጎበ ዐሰር ሐቴ ረአይ ወዐስር ተውስየት ለከምክም ጽበጥ ህለ እቱ።

ለድራሰት ክማ ሐበረቱ እተ ሰለስ ምዕራፍ፡ ሴዕ በሐስ ወብዙሕ መጣልብ፡ መዋቅፍ ኤረትርዪን ሙስልሚን እት ተእሪኾም ወመዋቅፍ ኤረትርዪን መሲሕዪን ዲብ ተእሪኾም ጋንሐት ህሌት። እብ አሳስለ ገብአ በሐስ ሙስልሚን ኤረትርየ ምነ ለልትዐገቦ እበ ጣእፍየት ዘሚመት ብርእ ከምቶም እትሊ ክታብ ውዱሕ ህለ። እግልሚቱ ሙስሊን ኤረትርየ ምን እለ ጣእፍየት ዘሚመት ብርእ ለገብኦ ዶል እምብል፦

  • ስልጣት ወርዝቅ እት ሐንቴ መራቀበቶት

 

እግል ልውደው ሽዓር ኢረፍዐው ወክምሰልሁ ለመስል ፈሀም ወተፍኪር አለቦም።

  • አጅያል ዐባዪ ናይ ሙስልሚን ድድ ክስታን ለገብአት ትግበእ ተውዕየት እግል ውላዶም የሀበው ወክምሰልሁ ለመስል ፈሀም የአስበቀው እቶም።
  • እሊ ለህለ አግማም አው አጅያል ድድ ክስታን እት ዐቂደት ልግበእ ወስሉክያት ብጉሳም ኢኮን ወክምሰልሁ አህዳፍ አለቦም።

እብሊ ህዬ ሙስለሚን ኤረትርየ እት ተእሪኾም ላጽሓም ወበርእ ክምቶም ልትአመር። ሙስልሚን ኤረትርየ ዓመተን እት አደቀቦት መባደራት ወጠን ክልዶል ተረት ዐባይ ወመባደረት ነስኦ። ህቶም እግል ኩሉ ለተአሻርክ መባደረት ወጠንየት እንዴ ነስአው መሻርዕ እስትቅላል ኤረትርየ እግሉ እንዴ ኸድሞ፡ ለጀሀት ለካልኣይት ላኪን ምስል አቶብየ እንድማም እቡ ትጣልብ ዐለት።

 

መጣለበት እብ እንድማም ህዬ እት ስልጠት ወርዝቅ እግል ትትፈወቅ እንዴ ትቤቱ። ሙስልሚን ኤረትርየ እስትቅላል እግል ልትአከድ ንዳል ስያሰት ወዐስከርየት እቱ ኸድሞ ዐለው። እሊ መሻርዕ እሊ ላኪን ሐሬ ሰብለ አንድነት ተሓበረው እቱ፡ ከስልጠት ወርዝቅ እግል ልጃቅፎ እት መስለሐቶም አውዐለዉ።

ለገብአ በሐስ ክምሰለ ለሐብሩ ሙስልሚን ክልዶል ጠባይዕ እጃቢ ሰበት ቦም እግለ ካልኣይት ጀሀት ምስሎም እንዴ ተሓበረት እግል ትሽቄ ገበይ ለአርሑ እለ ነብረው። እሊ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እሊ እት ፍዕል እግል ልተርጀም ለጀሀት ለካልኣይት አስክ ደማን ወሱቐት እግል ትውዴ አስክ ሚዛት ደያነት ምነ ትናዘለው።

እግል መሰል

ሙስልሚን ለካልእ ሸሪኮም እግል ለአርዱ

 

እንዴ ቤለው እት ተእሪኾም ስሜት አልራቢጣ ኣልእስላምያ ምነ ትናዘለው፡ እሊ ህዬ ለጠረፍ ለካልኣይ ሱቐት እግል ልውዴ እቶም እንዴ ቤለው ቱ። አምበል እሊማ እትሊ ለህሌነ ዲቡ ዘመን ለጠረፍ ለካልኣይ እግል ልክሰቦ ወዝያድ ደማን እግል ትግበእ እሉ ስሜት ጀሃድ አልእስላሚ እለ ሐድገው። ወሳይቖም ማ ለገብአት ትግበእ እሻረት ናይ እስላም መስሐወ ምኑ፡ እሊ ህዬ እብ ኖሶም ለካልኣይ ሸሪኮም ስቐት እግል ልውዴ እቶም እንዴ ቤለው ቱ። ተእሪኽ ክምሰለ ለሐብሮ እት ሰውረት ለገብአት ትግበእ ሰዳይት ናይ እስላም ድድ ክስታን ማጽአት ኢኮን ወህይብት። ሰዳይት ድወል ዐረብ ህዬ እግል ቅድየት ኤረትርየ ገብእ ለዐለት ተ። እሊ ህዬ እግል ስያሰት ወስትራትየት እት ሕሳብ ለኣተ እት ገብእ፡ እግለ ሰዳይት ለለሀይብ ወለ ልትሰዴ ለትኸስስ ተ። 

እብሊ ህዬ ብዝሓት ፈሳይል ወመጃምዕ

 

ሰዳይት እንዴ ልትሀየበ እግል መሓረበት ክስታን ኢኮን ሰዳይት ልትከበተ ለዐለየ። ወክእነ መስል ሐርብ እት አህዳፍ ወመባድእ ናይ ሙስልሚን ኤረትርየ ኩሉ ረአሱ ይዐለ ወኢህለ።

እብ ብዕደት ጀሀት ለክታብ ክምሰለ ለሐብሩ፡ ለጠረፍ ለካልኣይ እብ ፍንቲት ኦርቶዶክስ ቤት ክስታን ኤረትርየ እት ተእሪኸ ዲብ መሽሩዕ እንድማም ምስል አቶብየ ክም ሸቄት ወብዕድ ከናይስ ምስለ ክም ለከመት ወምን ሙስልሚን ማ ምስል ሐዎም ለአኽተለፈው እት መሽሩዕ እንድማም ምስል አቶብየ ክም አሻረከቶም ልትአመር።

አምበል እሊመ ኦርቶዶክስ ቤት ክስታን ኤረትርየ እት ጣእፍየት ክምሰል ትትሐሜ ወእሊ አከይ ኣፍዓል ናይ ጣእፍየት እሊ እት አልባብ ብዝሓም ሙእምኒን ክስታን አሰር እኩይ ክም ሐድገ ልትሀደግ።

 

ሐቆ መትአንባት ንዳም ሸዐብ ኤረትርየ እት መደት ሰውረት ኦርቶዶክስ ቤት ክስታን ኤረትርየ ስምዐት እኪት ለቡ ተንዚም እንዴ ታሌት እግለ ፈሳይል ለብዕድ እግል ልዋጅህ አምበል ሕላሌ ኸድመት። ወእብሊ ምን ሰውረት ትግራይ ሰዳይት ጣእፍየት ጠልበት ወእግል ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ ምን ሳሐት አፍገረተ።

እሊ ሕልፍ ጣእፊ እሊ ህዬ፡ በኑ አህዳፉ ናይ ጣእፍየት እግሉ ሐቀቀ። ወእሊ አህዳፍ አህዳፍ ዛልም ህዬ ስልጠት ወርዝቅ እግል ልብሐት ለትአሰሳቱ።

እት ደንጎበ ለፍገሪት እግል ዛልም ወመዝሉም ወእግል ሓክም ወለ መሕኩም ሰኒ መራር ዐለት። ሰረፋሪፍ ናይለ ኸይናት አስክ ሃውየት ነድአየ። ለሕልፍ ጣእፊ ናይለ ዛልም እት ደንጎበ መርኣይ እንዴ ሐየ እቱ አከይ አፍዓሉ ፈግረ እቱ። እብዲ ወክራህየት ህዬ እብ ኦስ

 

እንዴ ደርገገዩ እሳት ሐርብ ለቀርሐት እቡ ፍንጌር ትኸለቀ ከለ ጣእፍየት አስክ ደም ውላድ ርሕማ ሰቴት ወአብረዶተ አበ። ኩለ ለወጠን ህዬ ምድገ ሐርብ እንዴ አቅረሐት እተ ጥሉል ወይቡስ ምስል አንደደቱ።

30 ሰነት ሐልፈየ ወዲብ ኤረትርየ እትፋቅየት ስያሰት፡ ሰላም ወመስኩበት እንዴ ተሐገለየ ዐማር ኢኮን ወሕርየት ወጠን ኩለ እት ናር ኣልጅሒም ትበደለት። ሓክመት ለህሌት ሕኩመት ጣእፍየት እብ ኩሉ እትጀሃት ሐርብ እንዴ አቅረሐት ከአፎ ዲብ ስልጠት ነብር ሌጣ ገብአ ሀደፈ።ናይ ዶሉ እንዴ ትበሀለት ምንመ ተአሰሰት እት ኩሉ መራሕለ እግል እለ ስፈት እለ ንፍዕት እበ ኢኮን። እለ ትህመት እለ እት ከኒሰት ኦርቶዶክስ ቤት ክስታን ህሌት፡ እግልሚ እተ ገብእ ለዐለ ወለ ህለ ዝልም አዚም ሰበት ሐሬት። እብሊ ህዬ ሓክመት ለህሌት ጣእፍየት ሰኒ ወአማን እንዴ ፈርሐት እት ሕቁቅ ብዕዳም

 

እንዴ ተዐዴት አርዛቅ ወጠን ምን አርድ ወበሐር እግል መስለሐተ ሌጠ ጃቀፈቱ ወሕክም እግል ነፍሰ ሌጠ አብሐተቱ።

ሰብ ከበሰ ህዬ ምስላ ሓክም ለህለ ሕክም ዛልም ሰበት በጥረው ኸይነቶም አደሐ ጸዐደ ትትረኤ ህሌት። እለ ተጅርበት እለ ተጅርበት ፋሽለት ሰበት ተ ዐፎ ልጠለብ ምነ ዐለ። እዕትዛር አውማ ዐፎ ዶል ልትበሀል አስክ መሳለሐት ወጠንየት ለነድእ እግል ልግበእ ወአስተሀለ።

እት ደንጎበ ለክታብ እግለ እት ኤረትርየ ሓክም ለህለ ንዛም ወሕጌ ወክባብ ጋብአት እሉ ለህሌት ኦርቶዶክስ ቤት ክስታን መስኡልየት እሊ ኩሉ ለገብአ ወገብእ ለህለ ፈሸል ለሐምሎም። እብ ፍንቲት እግል ኦርቶዶክስ ቤት ክስታን ምን እሊ ሓክም ለህለ ንዛም እንዴ ትበረአት ወሬመት ምስል አህሊ አልዲን እት ኩሉ እግል ትሻርክ ወምስሎም እግል ትሽቄ ፊነ

 

ትቀደመት እተ።

ኽያን አህዳፍ ሰኒ እግል ለሐቅቅ ለቀድር ዓመተን መሳለሐት ወጠንየት እግል ተሀሌ ወእሊ ህዬ ዲን፡ ነባሪ ወመሳልሕ ሕበር እግል ልትአከድ ወመዋጥኒን ኤረትርየ ዐቂደቶም ለደምኖ እተ፡ መሻዕሩ ወሕቁቁ ለልትአከድ እተ እግል ተሀሌ ለአስትህል። ለክታብ ሰብ ዲን ዑለማእ ወመሻይኽ ሙስልሚን ወአቅሽሽቲ ክስታን አድሕድ እንዴ ፈህመው ምን ስያሰት ዳኽል ወኻርጅ እንዴ ሬመው እግል መሳልሕ ዕባዳት ወሸዐብ ሌጠ እግል ልኽደሞ ክም ወጅብ ለአፍህም።

ዲበ ክታብ እብ ሰለስ ሉቐት በህለት እብ ዐረቢ፡ እንግሊዚ ወትግርኛ መከምከሚ ህለ። እሊ ህዬ ተፍሲር አህዳፍ ናይለ ክታብ ለለሐብር እት ገብእ፡ ንስእት ለህሌት መባደረት እግለ ቄርአት እብ ፈሀም ዋስዕ፡ ሀዳአት ወሰብር እግል ልቅርእዉ ወልፍሆሙ እንዴ

 

ትበሀላቱ። ምን ኣመረ  ለረአይ እግለ መጽእ መባደራት እግል ለአደቅበ ቀድር። እሊ ህዬ ለንዛም እት ፍንጌ መዋጥኒን ስቐት ወአማነት ክም ኢተሀሌ ዋዲ ሰበት ህለ ምን እሊ ክም ልትባልሖ እግል ትውዴ ትቀድር።

አማን ተሐይስ እለ መባደረት እለ ክም ሐኪም እግል ሕሙም ለወድየ መራዐየት ለትሐሰበት ተ።

النص مذاعا في قناة زينا :

الطائفية في ارتريا

مبادرة في كتاب

التقرير عبارة عن قراءة وكالة زاجل الارترية للأنباء تمت ترجمته إلى لغة التقرايت لغة قومية تقري

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

تعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى